تاریخ : چهارشنبه 24 آذر 1395     |     کد : 87

کانال تلگرام مهندسی کامپیوتر

پیگیری اخبار رشته از تلگرام

دانشجویان گرامی مهندسی کامپیوتر می توانند اخبار رشته را از کانال تلگرام رشته با آدرس telegram.me/ceubonab دریافت نمایند.

دانشجویان گرامی مهندسی کامپیوتر می توانند اخبار رشته را از کانال تلگرام رشته با آدرس telegram.me/ceubonab دریافت نمایند.


PDF