تاریخ : يکشنبه 11 مرداد 1394     |     کد : 61

طیق چارت ترم های فرد درس اختیاری ارائه نمی شود - اطلاعیه مهم

عدم ارائه درس اختیاری

به اطلاع دانشجویان ورودی 91 می رساند طبق روال ترم های فرد، درس اختیاری ارائه نخواهد شد. ضمنا درس محاسبات عددی از چارت ورودی های 92 و به بعد حذف شده و این درس در ترم قبل برای دانشجویان ورودی 91 ارائه شده است، لذا در ترم جاری و ترم های بعد ارائه آن ممکن نخواهد بود.


PDF