تاریخ : يکشنبه 21 تير 1394     |     کد : 60

درس تحلیل و طراحی سیستم - مخصوص ورودی های 92

-

آن دسته از دانشجویان ورودی 92 که با مشکل کمبود تعداد واحد های قابل اخذ مواجه هستند (عدم اخذ نمره پاسی ساختمان داده)، می توانند درس نرم افزار یک (041473) را به شرط پاس کردن درس برنامه نویسی پیشرفته اخذ کنند (یعنی به جای تحلیل و طراحی سیستم، نرم 1 را اخذ کنید).
این دسته از دانشجویان لازم است تا بعد از ثبت نهایی نمره درس اخذ شده فوق جهت تطبیق واحد درس یاد شده با درس تحلیل و طراحی سیستم اقدام کنند.


PDF