داده کاوی
فیلم کلاسهای داده کاوی در لینک های زیر موجود می باشند:
جلسه اول: مقدمات
جلسه دوم 1: داده های خود را بشناسید
جلسه دوم 2: داده های خود را بشناسید
جلسه دوم 3: داده های خود را بشناسید
جلسه سوم: پیش پردازش داده ها
جلشه چهارم: قوانین انجمنی